مهدکودک آشیانه مهر با روش آموزشی "های اسکوپ"

مهدکودک آشیانه مهر با روش آموزشی "های اسکوپ" فعالیت می کند. این روش از سوی گروه تحقیق و ارزیابی آموزش های رشد و تکامل کودک در ایالات متحده آمریکا مورد حمایت قرار گرفته است.


آنچه ما را متمایز می کند

الگوی "های اسکوپ به منظور پرورش اعتماد به نفس و شایستگی اجتماعی کودکان طراحی شده است و به همه کودکان ذهنی کنجکاو و فعال همراه با استقلال فکری می بخشد و در آنان نگرش "توانستن و انجام دادن" ایجاد می کند.


برنامه ریزی یکی از عناصر آموزش با کیفیت می باشد. برنامه آموزشی مناسب در کنار سایر برنامه های غیرآموزشی مانند تغذیه و تفریح موجب به وجود آمدن محیطی پویا و سالم برای رشد کودک خواهد شد.


"های اسکوپ" از مشاهده و نه آزمایش برای ارزیابی کودک و ارزیابی برنامه حمایت می کند و معتقد است که مشاهده معتبرترین و موفق ترین روش برای مستند کردن رشد و تکامل مستمر کودکان خردسال است.

ما را این چنین خواهید یافت

26655044

09026655045