آوریل

آوریل 15, 2016
young child

یادگیری فعال کودک

پیاژه اعتقادی به رمزگردانی ژنیتیک مراحل رشد کودک ندارد، بلکه خود کودک را مسئول ساختن آنها می داند. با این حال از فرآیند ساختاری این مراحل […]
آوریل 14, 2016
baby

گرایش‌های بیولوژیکی رشد در کودک

پیاژه فعالیت‌های کودک را به‌وسیله اصطلاحات مربوط به گرایش‌های بیولوژیک که در همه ارگانیسم‌ها پیدا می‌شود مشخص می‌سازد. این اصطلاحات و گرایش‌ها عبارتند از: جذب، تطابق […]