سازمانبندی

آوریل 14, 2016

گرایش‌های بیولوژیکی رشد در کودک

پیاژه فعالیت‌های کودک را به‌وسیله اصطلاحات مربوط به گرایش‌های بیولوژیک که در همه ارگانیسم‌ها پیدا می‌شود مشخص می‌سازد. این اصطلاحات و گرایش‌ها عبارتند از: جذب، تطابق […]