آلبوم ما

parallax background

ما را این چنین خواهید یافت


 

روش آموزشی "های اسکوپ تاکید زیادی روی فضاهای باز برای عملکرد آزادانه کودکان دارد. دسترسی آسان، سریع و بدون محدودیت به امکانات اطراف فضاهای باز برای شرکت در کارهای گروهی و یا خارج از گروه از جمله ویژگی های فضاهای آموزشی بر اساس این روش آموزشی می باشد.

فضایی ایمن و بهداشتی مطابق با استانداردهای سازمان بهزیستی کشور و مطابق با روش آموزشی "های اسکوپ"

26655044

09026655045